Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!
mây thong dong

Tin vào đôi cánh của mình

(MTD) Con chim đậu trên cành, nó không tin cậy vào cái cành, nhưng nó tin vào đôi cánh; còn mình thì đứng trên cành cây, dồn hết niềm tin cho cành cây. Bậy vô cùng!

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!