Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Bố thí theo hạnh Bồ-tát

(MTD) Trong hoạn nạn của đại dịch, bố thí là pháp thực hành thiết thực hơn cả. Nếu có tinh tấn và trí tuệ nữa, thì việc bố thí càng đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!