Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Rất hay, dành cho người học Phật: Phá sắc uẩn!

maythongdong.vn

(MTD) Trong Bát Nhã tâm kinh có câu: “Ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”.

Ngũ uẩn là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thì ai cũng rõ rồi, nhưng khi nào thì thấy nó đều là “không” và vì sao thấy nó là “không” lại độ được hết thảy khổ ách?

Ngày nào cũng huân tập ngũ uẩn “giai có” thì đến bao giờ mới chạm đến cảnh giới ngũ uẩn “giai không”. Nghĩ đến nghĩa kinh thôi là muốn rối cả gan ruột lên rồi.

Tình cờ tụng đến phẩm Dược Vương thứ 23 trong kinh Pháp Hoa, mới hay tiền thân của ngài Dược Vương chính là Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến, tức chúng sinh nhìn thấy ngài đều vui mừng. Để đạt được tâm thái khiến chúng sinh nhìn thấy đều vui mừng quá khó.

Mà sao Phật pháp xưa nay toàn nói chuyện khó không à, cứ khó thế ai mà tiếp cận được. Nhưng có khó khổ nào mà Đức Thích Ca không từng kham nhẫn.

Ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến, vì ngộ nhập kinh Pháp Hoa, tinh tấn hành trì và đạt “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội” nên tự uống các loài dầu thơm suốt 1.200 năm, sau đó đốt thân cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh.

Đạt được “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội” thì “đốt” được sắc uẩn. Đốt cháy được sắc uẩn thì tiến đến “uẩn không”. Cho nên hình tượng “đốt thân” nhìn rất văn học, nhưng là một hành trình tu tập tinh tấn không mệt mỏi, mãn 1.200 năm của ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến.

Vì thế mang tâm lý sợ chết, thấy vô thường như con quỷ đáng sợ, thì rất khó khăn khi phá từng phần sắc uẩn.

Ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến nhận ra không có cúng dường nào tối thượng như cúng dường thân này, nên cúng dường thần lực, tài bảo, dược thực cũng không thể sánh bằng. Cúng dường nơi thân là từ nơi thân thực chứng từng phần việc phá bỏ sắc uẩn cho đến khi đạt “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội”.

Như vậy, nếu hình ảnh đốt thân chỉ nhìn thuần ở góc độ vật lý, thì thân ấy cháy được bao lâu. Có thân nào cháy suốt 1.200 năm và soi sáng tam thiên đại thiên thế giới không? Không thể nào nhìn như vậy!

Bởi đốt thân ở đây là đột phá cảnh giới mà phá sắc uẩn. Sắc uẩn ví như tảng băng chấp ngã khó phá nhất. Vì vậy, khi biết ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến đạt được sắc thân tam muội ấy, thì Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh xem như đã tìm được người nối truyền Chánh pháp, tin tưởng giao phó rồi:

“Bấy giờ, Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ tát rằng: “Thiện nam tử! Giờ ta nhập Niết bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặp giường tòa. Ta trong đêm nay sẽ nhập Niết bàn”…

Thiện nam tử! Ta đem Phật pháp giao phó cho ông, và các Bồ tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng đem cõi thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báu, đài báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông”.

Trong giác ngộ, bao giờ cũng vậy, trò đến thì thầy đi. Phá được sắc uẩn nơi thân chính là nội thí ba la mật. Thí quốc thành, thê tử, nhà cửa, châu báu, ruộng vườn, xe cộ cũng không thể sánh bằng. Vì chính ngã chấp và pháp chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ ở nhân gian.

Cho nên, thuốc lành chữa mọi bệnh khổ của ngài Dược Vương không chỉ là thuốc chữa đau ốm bệnh tật thông thường mà chính là thuốc chữa sinh – tử. Và do đó khi đạt “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội”, thì cùng lúc “ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”…

Các kinh Đại thừa, diễn giải, so sánh, thí dụ khác nhau, nhưng lý bao giờ cũng thống nhất! Đó là lý do nếu chư Tổ sư không thực chứng thì không thể ngồi vào pháp hội kết tập kinh điển được.

Thích Thanh Thắng

maythongdong
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!