Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

“Vạn sự như ý”

(MTD) Ai cũng mong như vậy, nhưng thực tế không có ai được vậy. Vì “cầu bất đắc ý” (mong mà không được) vốn là nỗi khổ của con người, ai cũng trải qua, tùy người ít hoặc nhiều.

Đọc thêm »

Cái vui ly dục

(MTD) Đó là cái vui của người bắt đầu có phát nguyện học Phật, tập buông và bỏ dần những tham muốn thuộc về thế gian – với 5 món gồm, danh, sắc, tài, ăn, ngủ.

Đọc thêm »

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!